Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí násilí a agrese ve vztazích - projekty VRBA

VRBA 2018 – TERAPEUTICKÁ PRÁCE S NÁSILNÝMI OSOBAMI A OSOBAMI NEZVLÁDAJÍCÍMI AGRESI VE VZTAZÍCH NA PRACHATICKU

V roce 2018 jsme navázali projektem určeným lidem agresivním ve vztazích, kteří mají zájem se svou agresí pracovat. V rámci projektu proběhly 3 intenzivní terapeutické víkendy a jedno závěrečné setkání. Součástí projektu byl destigmatizační materiál zaměřený na agresi, a adresář služeb krizové či terapeutické pomoci, dostupných v Jihočeském kraji.

Ke stažení:

VRBA 2018.docx

 

"Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého."

 

 

Věděli jste, že každá čtvrtá žena je nebo byla fyzicky týraná svým partnerem?

Ale pozor, nejen muži útočí.

V 95 procentech případu jsou obětmi domácího násilí ženy, ale domácího násilí se dopouštění také ženy na mužích, i když v nesrovnatelné míře.

 

 

Domácí násilí se odehrává "beze svědků" a mezi osobami, které k sobě mají (či měly) blízký vztah. V domácnosti násilí tak hraje roli citová blízkost, ale i ekonomická závislost.

 

 

K domácímu násilí navíc nedochází neustále – střídají se období násilí a relativního klidu. V násilném vztahu se totiž projevují tři faktory: láska, naděje (že se vše zlepší, že se partner změní apod.) a strach. Cyklus domácího násilí, v němž se střídá období „líbánek“, vzrůstající tenze, konfliktu a „usmiřování“, se tak stále opakuje – navíc se stupňující tendencí.

 

 

Formy domácího násilí:

 • Fyzické násilí - Může být namířeno proti vám či proti osobám vám blízkým nebo např. vůči vašemu zvířeti.
 • Psychické násilí - Nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou, rozbíjení či ničení Vašich věcí, vyhrožování únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, zbavením svéprávnosti apod.
 • Sexuální násilí - Znásilnění, donucení k sexu či sexuálním praktikám, které odmítáte, ať již násilím, nebo výhružkami.
 • Sociální izolace - Bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané „kontrolní“ návštěvy či telefonáty.
 • Ekonomická kontrola - Omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, snaha zakázat vám chodit do práce.

Domácí násilí se často vyskytuje v několika formách současně, navíc má vrůstající tendenci - psychické násilí se často vyhrotí v násilí fyzické.

 

 

Rizikové skupiny:

Násilí je volba – ti, kteří se dopouštějí domácího násilí, se mohou rozhodnout, zda se k násilnému chování uchýlí, nebo ne. Existují však rizikové skupiny lidí, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že domácí násilí budou páchat nebo se stanou jeho oběťmi.

 • Rizikový muž - primárně patologická osobnost se sklony k agresi, závislostem. Změna osobnosti pod tlakem okolností - sociální stres, duševní nemoc, vznik závislosti. Psychologické studie násilných a agresivních mužů také prokazují, že jednou z příčin jejich agrese je to, že nemají nad svojí ženou žádnou moc, nebo dokonce naopak – že mají tyto ženy moc nad nimi, případně není postavení obou partnerů jednoznačné.
 • Riziková žena - patologická osobnost provokující muže k násilí (i nevědomě), žena závislá, nesamostatná, s nízkou sebeúctou.
 • Dítě - postižené dítě (tělesně, duševně), problémové dítě.
 • Senior - závislost, sociální izolovanost a nedostatek sebedůvěry, dlouhodobé závažnější onemocnění, návrat dospělých dětí k rodičům (často se jedná o osoby, které nejsou ve svém osobním životě příliš úspěšné, rozvedly se, přišly o byt, nemají práci, jsou závislé na alkoholu nebo jiných omamných látkách), soužití starých rodičů s duševně nemocnými dospělými dětmi (rodiče postupně ztrácí autoritu, mají z nich strach a snaží se je dostat na léčení).
 • Osoba se zdravotním postižením - častá závislost na pomoci druhých, nemohou se vždy účinně bránit, v tomto případě bývá domácí násilí těžké odhalit.

 

 

Rizikové faktory:

Vedle běžných každodenních konfliktů může být příčinou počátku násilí ve vztahu i nějaký zlomový okamžik:

 • narození potomka,
 • oznámím, že se chci rozejít,
 • rozhodneme se pro společné bydlení,
 • otěhotnění,
 • ztráta zaměstnání,
 • povýšení jednoho z partnerů v práci,
 • rozhodnu se znovu jít do práce nebo studovat.

 

 

Mýty o domácím násilí:

 • Je agresivní opravdu jen tehdy, když se něčeho napije.
 • Partnerské násilí je soukromá záležitost, do které by se okolí nemělo míchat. Není vhodné se vměšovat do soukromí cizích lidí, ti by si to měli vyřešit sami.
 • Domácí násilí se týká jen nejnižších společenských vrstev.
 • To není násilí, je to jen hádka.
 • Situace není tak strašná, jinak by žena odešla. Kdyby se jí to nelíbilo, odešla by.

 

Pomoc obětem násilí znesnadňují mýty, ale také popírání tohoto jevu. To probíhá na několika úrovních:

 • Popírání existence domácího násilí (žádný takový problém není)
 • Popírání závažnosti domácího násilí (problém existuje, ale není příliš závažný)
 • Popírání řešitelnosti domácího násilí (s tímto problémem se nedá nic dělat)

 

 

Seznam věcí, které by při odchodu nesmím zapomenout:

 • občanský průkaz, pas,
 • rodné listy (můj i dětí)
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • lékařské zprávy,
 • peníze, kreditní a vkladní knížky,
 • klíče od bytu, auta, kanceláře,
 • řidičský a technický průkaz,
 • léky,
 • náhradní oblečení,
 • oddací list,
 • nájemní smlouvu,
 • oblíbenou hračku dítěte,
 • dokumenty o hypotéce,
 • předměty citové hodnoty.

 

 

... Pokud zůstáváte ve vztahu s násilným partnerem:

 • Mějte u sebe vždy důležitá telefonní čísla.
 • Mějte na jednom místě (např. v kabele či tašce, kterou si můžete vzít vždy s sebou) peníze, doklady, mobil nebo telefonní kartu.
 • Důležité doklady, náhradní klíče či základní oblečení si uschovejte u někoho, komu důvěřujete, nebo v zaměstnání.
 • Promyslete si, kam můžete v případě akutního nebezpečí odejít (k rodičům, kamarádce, do krizového centra či azylového domu).
 • Promyslete si únikovou cestu z bytu, nezůstávejte s partnerem o samotě na místech bez možnosti úniku (koupelny, kuchyně atp.).
 • Řekněte někomu o tom, co se u vás doma děje.
 • Požádejte sousedy o pomoc, dohodněte si s nimi nějaký signál, po kterém přivolají policii.
 • Jste-li v nebezpečí, volejte policii - 158, případně linku 112.

 

 

... Po odchodu z násilného vztahu:

 • Pokud odcházíte s dětmi, zanechte doma krátkou zprávu, že z důvodu stupňujícího se násilí odcházíte na dočasnou dobu i s dětmi na neutrální místo.
 • Sdělte písemně majiteli domu či bytu, že se nevzdáváte nároku na byt, ale že jste nucena jej z důvodu ochrany a bezpečí pro stupňující se násilí dočasně opustit.
 • Otce informujte písemně přes Oddělení sociálně právní ochrany dětí o zdravotním stavu nezletilých dětí. Toto sdělení by vám mělo být nápomocné a nesdělovat místo vašeho pobytu, pokud jste v utajeném azylovém zařízení, a pomoci vám podniknout právní kroky spojené s podáním žádosti o svěření nezletilých dětí do vaší péče.
 • Zůstáváte-li ve svém bytě, můžete, pokud nemá partner v bytě trvalé bydliště: vyměnit zámek, instalovat bezpečnostní zámky a dveře (pokud tam trvalé bydliště má, výměnou zámku byste se mohla dopustit trestného činu).
 • Promyslete si, koho můžete informovat o tom, že s partnerem již nežijete a pokud by se objevil poblíž domu nebo dětí, aby zavolali policii (např. když zamezuje dětem nebo vám ve vstupu do domu).
 • Informujte osoby, které jsou v kontaktu  vašimi dětmi (mateřská škola, zájmové kroužky), kdo je oprávněn vyzvedávat je.
 • Vyhýbejte se místům, kam jste obvykle s partnerem chodívali, nebo kde je vysoká možnost toho, že se potkáte.
 • Pokud na vás partner čeká před zaměstnáním, apod., vycházejte bočním východem, měňte trasu cesty domů, pokud by vás sledovat, jděte na policii.

 

 

Blízký člověk, který chce pomoci:

Má-li oběť domácího násilí někoho, kdo stojí při ní a o kom ví, že se na něj může za každých okolností obrátit, velice jí to pomáhá, stabilizuje ji to a dodává potřebnou odvahu jednat.

Co je skutečně nutné a smysluplné, vždy závisí na konkrétní situaci. Důležité je, aby lidé, kteří se oběti snaží pomoci, opravdu za žádných okolností nepodnikali něco, bez jejího vědomí či souhlasu, nebo dokonce proti její vůli. Nehraje roli, jestli přátelé rozhodnutí a přání pochopí. Opravdu v žádném případě nesmí porušit její osobní rozhodnutí.

 

 

Nikdy neříkejte!!!

 • Teď si musíme promyslet, jak by ses měla zachovat.
 • Však víš, že je tvůj muž někdy podrážděný, citlivý, pod velkým tlakem… Pak je pochopitelné, že se takhle občas zachová.
 • Hlavní přece je, že tě miluje, ne?
 • Proč si to všechno vlastně necháváš líbit?
 • Musíš jít okamžitě na policii a ohlásit to.

 

 

Proč je důležité o domácím násilí hovořit?

Protože 97 % občanů ví, co pojem "domácí násilí" znamená, ale 49 % obyvatel neví, jak se zachovat.

4 z 5 soudí, že je těžké rozpoznat domácí násilí, a 2/3 populace schvaluji, "vykázání".

 

 


projekty podpořené Ministerstvem vnitra ČR

Fotogalerii z akcí projektu najdete zde: http://cervenykrizprachatice.rajce.idnes.cz/VRBA_-_prace_s_domacim_nasilim_a_agresi_ve_vztazich/

 

Pilotní projekt "VRBA – práce s domácím násilím a trestnou činností na seniorech na Prachaticku" (2015)

V pilotním projektu proběhlo čtrnáct seminářů zaměřených na prevenci domácího násilí a trestné činnosti na seniorech, které podpořilo Ministerstva vnitra.

V Netolicích, Strunkovicích nad Blanicí, Lažišti, Vlachově Březí, Jámě a samozřejmě i v Prachaticích jsme se věnovali různým oblastem: mluvili jsme o tom, co domácí násilí na seniorech obnáší, jak reagovat, pokud se senior stane obětí trestného činu, jak komunikovat s agresorem nebo i vlastní rodinou, která své starší členy zneužívá, jak poskytnout první pomoci člověku, který se stal obětí fyzického napadení. Se studenty sociální práce jsme přidali i specifika práce s klientem ohroženým domácím násilím, případně s obětí trestného činu. Hosty některých seminářů pak byli zástupci Policie ČR a BESIP, se kterými jsme probrali podrobnosti bezpečného chování, ale také třeba náležitosti trestního oznámení.

Celkem se všech seminářů zúčastnilo 179 posluchačů, doufáme však, že projekt ovlivnil více lidí. Během seminářů dostali účastníci informační materiály a tak pevně doufáme, že si informace z nich nenechají pro sebe.

 

 

Ke stažení:

Domácí násilí na seniorech - o co vlastně běží?

Jak se bránit?

První pomoc při fyzickém napadení

Možnosti pomoci - dostupné kontakty

Domácí násilí na seniorech - podrobná brožura

 

 

 

 


vrba 2017 – terapeutická práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích na prachaticku

V roce 2017 jsme navázali projektem určeným lidem agresivním ve vztazích, kteří mají zájem se svou agresí pracovat. V rámci projektu proběhly 3 intenzivní terapeutické víkendy a jedno závěrečné setkání. Součástí projektu byl destigmatizační materiál zaměřený na agresi, a adresář služeb krizové či terapeutické pomoci, dostupných v Jihočeském kraji.

Ke stažení:

Agrese ve vztazích - Jak ji zvládnout?

Možnosti pomoci - dostupné kontakty

Podrobněji o projektu